Bijbel met uitleg

Datum: 2014-10-18
Schrijver: ds. J. Joppe

DE BIJBEL BETER BEGRIJPEN

Verantwoordelijkheid

Uit diverse onderzoeken in de gereformeerde gezindte blijkt dat veel jongeren niet of nauwelijks begrijpen wat ze in de Bijbel lezen. Het taalgebruik van de Statenvertaling ervaren ze vaak als moeilijk. Het gevolg is dat ze de Bijbel dicht laten of modernere Bijbelvertalingen gebruiken.
De Bijbel in de betrouwbare Statenvertaling is bij velen van ons vertrouwd en geliefd.Tegelijk moeten we erkennen dat veel woorden in de Statenvertaling in onze tijd niet meer zomaar begrepen worden. Wie denkt bij het woord ‘bagge’ uit Spreuken 11:22 gelijk aan een ring? Zo kunnen we nog vele voorbeelden noemen.
Natuurlijk is de werking van de Heilige Geest nodig om de Bijbel te verstaan. Dit ontslaat ons echter niet van de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Bijbel voor jongeren (en ouderen) verstaanbaar blijft. We zijn dat aan de God van het Woord verplicht en bovendien hebben ouders dit beloofd bij de doop van hun kind(eren).
 
Gericht op jongeren
Vorig jaar heeft een grote groep predikanten die betrokken zijn op jongeren nagedacht over de vraag hoe jongeren geholpen kunnen worden om de Bijbel in de Statenvertaling beter te begrijpen. Unaniem is toen besloten om met uitgeverij De Banier uit Apeldoorn een Bijbel met uitleg te gaan maken, die vooral gericht is jongeren.
Deze Bijbel is overigens tegelijkertijd geschikt voor alle niveaus en leeftijden. Om jongeren te bereiken moet de uitleg kort en bondig zijn. Het is niet de bedoeling om Gods Woord ‘leuk’ te maken, maar het moet wel begrijpelijk zijn.
Bij de totstandkoming van deze Bijbel worden er gedeelten aan jongeren van de zeven scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs voorgelegd. Hun waardevolle opmerkingen worden waar dat zinvol en mogelijk is in de definitieve uitgave verwerkt. De Bijbel verschijnt in kleur en bevat veel beeldmateriaal dat de uitleg verduidelijkt en het geheel aantrekkelijk maakt.
 
Eenvoudige en beknopte uitleg
De basistekst van deze Bijbeluitgave is de Statenvertaling. We zijn dankbaar dat de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) haar tekst van de Statenvertaling geheel belangeloos voor dit project ter beschikking heeft gesteld.
Naast de Bijbeltekst staat op elke pagina in een aparte kolom de verklaring van oudere woorden of moeilijke begrippen in de vorm van een synoniem, een bekender woord met dezelfde betekenis. Onder aan de pagina vindt men, met verwijzing naar één of meerdere Bijbelverzen, een eenvoudige en beknopte uitleg. Deze sluit aan bij de gereformeerde theologie zoals die verwoord is in de kanttekeningen. Elk Bijbelboek wordt voorafgegaan door een inleiding met de belangrijkste achtergrondinformatie: Wie schreef het en wanneer? Over welke tijd gaat het en aan wie is het gericht? Wat is de kern en wat is opvallend in het Bijbelboek? Hoe is de indeling? Aan het begin van ieder Bijbelhoofdstuk staat een korte samenvatting van de inhoud.
De begrippen of kernwoorden die bij het Bijbelboek horen, worden in een kader uitgewerkt. Ook worden de belangrijkste Bijbelse kernwoorden uitgelegd. Diverse illustraties, foto’s, landkaartjes en tijdschema’s maken de uitleg nog duidelijker.
 
Groot project
Een project als Bijbel met uitleg kan onmogelijk door een paar mensen in korte tijd worden uitgevoerd. Daarom is er eerst een stuurgroep gevormd waarin de breedte van de gereformeerde gezindte vertegenwoordigd is. In deze stuurgroep hebben zitting: ds. J. Belder (PKN), ds. A.A. Egas (CGK), ds. J. Joppe (HHK), ds. B. Labee (GG), ds. J.A. Weststrate (GGinN), drs. P.A. Zevenbergen (OGG), alsmede W.B. Kranendonk en ir. B. Visser van uitgeverij De Banier, onderdeel van de Erdee Media Groep. Voor belangrijke zaken kan de stuurgroep de adviescommissie raadplegen, die bestaat uit prof. dr. A. Baars, ds. J.J. van Eckeveld en dr. W. van Vlastuin. Vanuit de stuurgroep is G. Roos, voorheen adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, benoemd als projectleider. Samen met hem is een projectplan geschreven en zijn de medewerkers benaderd. Meer dan vijftig predikanten verzorgen de uitleg van één of meer Bijbelboeken. Daarnaast zijn er nog heel wat andere theologen, taalkundigen, docenten en medewerkers van jeugdbonden bij dit grote project betrokken. In totaal zijn er meer dan honderd medewerkers.
 
Psalmberijming en belijdenisgeschriften
De Bijbeluitgave bevat de psalmberijming van 1773 met een inleiding en synoniemen bij onbekende woorden. Tevens zijn de gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals de Heidelbergse Catechismus, opgenomen. Ook daarbij zijn oudere woorden van uitleg voorzien. Hierdoor is deze Bijbel niet alleen geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie, maar ook voor gebruik in het gezin, op school en de catechisatie.
Het is uniek dat we met zo veel mensen uit verschillende kerken in grote eensgezindheid samenwerken aan dit mooie project. We hopen dat straks iedereen deze Bijbel in huis heeft en bidden of de Heere de inhoud daarvan zegent aan het hart, opdat Zijn Koninkrijk wordt uitgebreid.
 
Ds. J. Joppe, namens de stuurgroep Bijbel met uitleg

Belangrijk om te weten
Wanneer een auteur een concept-uitleg gereed heeft, wordt die vervolgens door een aantal commissies bekeken. Allereerst beoordeelt een niveaucommissie de tekst op leesbaarheid en bekijkt of jongeren die begrijpen. Dan gaat het manuscript naar de taalcommissie, die de literaire kwaliteit bewaakt. Ten slotte is er de eindredactiecommissie, die zorg draagt voor de inhoudelijke en theologische toetsing en waakt voor de uniformiteit.
Daarnaast zijn er mensen betrokken bij het opstellen van de synoniemenlijsten, het zoeken naar illustraties, de vormgeving en de public relations.
Zorgvuldigheid staat bovenaan.


 

Foto's bij het bericht

Bijbel met uitleg