Zelf geschreven:

Biddend belijden - over belijdenis doen en daarna, geschreven door ds. J. Joppe (In dit boek wordt ingegaan op allerlei vragen rondom het belijdenis doen, de betekenis van de Doop en het Heilig Avondmaal. Steeds wordt de grote waarde van het gebed hierbij benadrukt. Op het gebed wil de Heere schenken wat nodig is.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2012)
Vriendschap - geschenkboekje voor vrienden - in de serie 'Wat zegt de Bijbel over...', geschreven door ds. J. Joppe (Echte vriendschap is een kostbaar geschenk. Dat maak je niet en je koop je evenmin, maar krijg je door vooral zelf een vriend te zijn. In dit boek wordt ingegaan op wat de Bijbel zegt over vriendschap en wat we daarvan in onze tijd kunnen leren.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2009)
Dag basisschool! Bij je afscheid van school - geschenkboekje voor leerlingen die de basisschool na groep 8 verlaten, geschreven door ds. J. Joppe (In dit boek kijken we in dertig korte hoofdstukken terug op de basisschooltijd. We kijken ook alvast vooruit. Telkens luisteren we naar wat de Bijbel zegt. Dat is naast alle schoolboeken het belangrijkste Boek.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2010)
De brief van Jakobus, Zijt daders des Woords - in de Bijbelstudieserie Aan u geschreven, geschreven door ds. J. Joppe (De apostel Jakobus verbindt in zijn brief het ware geloof aan de levenspraktijk van elke dag. Hij benadrukt dat het geloof zichtbaar moet zijn. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan een paar gespreksvragen.) Uitgegeven door: De Banier, Apeldoorn ( in 2010, 2e druk met andere voorkant 2016)
Geslaagd! Je diploma behaald - geschenkboekje voor geslaagden, geschreven door ds. J. Joppe (Dit boek gaat in dertig korte overdenkingen in op alles waarmee je te maken hebt als je slaagt. Telkens wordt er een link gelegd naar de Bijbel. Gods Woord wil toch ook rond het slagen voor een examen en daarna een gids op je levenspad zijn.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2009, 2e druk in 2010, 3e druk in 2011, 4e druk in 2013, 5e druk 2020 en 6e druk in 2022)
De brieven aan de Thessalonicensen, Laat ons waken en nuchter zijn , geschreven door ds. J. Joppe (De Thessalonicenzenbrieven zijn vooral gericht op jonge christenen. Paulus bemoedigt hen om heilig voor God te leven en standvastig te zijn in een wereld vol verleidingen. Kenmerkend is de grote aandacht voor de wederkomst van Christus. ) Uitgegeven door: De Banier, Apeldoorn (juni 2024)
Een bijzondere dag - jarig zijn, geschreven door ds. J. Joppe (Geschenkboekje voor jarigen met 30 korte hoofdstukken waarin wordt ingegaan op verschillende aspecten van het jarig zijn met een lijn naar de Bijbel.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2014)
Schatten van het Koninkrijk - 52 meditaties over gelijkenissen,Ds. J. Joppe (Dit boek bevat 52 meditaties over alle (!) gelijkenissen van de Heere Jezus. Gelet wordt op de omstandigheden en de aanleiding, maar bovenal wordt geprobeerd de verborgen schatten in gelijkenissen op te diepen om ze te laten schitteren.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2016)
In uw dienst getrouw - het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen toegelicht,Ds. J. Joppe (In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op wat van een ouderling en een diaken op grond van Gods Woord verwacht wordt. Daarbij wordt het bevestigingsformulier nauwkeurig uitgelegd en praktisch toegepast.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2017, 2e druk in 2023)
Waarom een christen?, Ds. J. Joppe (N.a.v. vraag en antwoord 32 uit de Heidelbergse Catechismus wordt uitvoerig ingegaan op het christen-zijn en wat dit betekent voor de (jonge) lezer.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2019)
Ik zal u rust geven - meditaties over troost in moeiten en zorgen, ds. J. Joppe (De 25 meditaties in dit boek gaan over Bijbelgedeelten waarin sprake is van moeiten en zorgen, maar ook hoe de Heere kracht en sterkte geeft om verder te gaan. Vanuit de Bijbel wil dit boek een oase bieden!) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten in samenwerking met diaconaal gastenhuis de Oase (in 2021, 2e druk in 2022)
Ik heb uw tranen gezien - meditaties over troost in verdriet en rouw, ds. J. Joppe (De 25 meditaties in dit boek gaan over Bijbelgedeelten waarin sprake is van verlies en rouw, maar ook hoe de Heere kracht geeft om verder te gaan. Vanuit de Bijbel wil dit boek houvast bieden bij lege plaatsen in ons leven.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2022)
Echte vriendschap, ds. J. Joppe (Dit boek haalt vanuit de Schrift voorbeelden aan van wat echte vriendschap is en wat de gevolgen zijn van verkeerde vriendschap. De beste vriendschap is die met God door het geloof in de Heere Jezus Christus. (Herziene en uitgebreide druk uit 2009)) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2024)

Meegewerkt aan:

Uitzien naar het Licht - Dagboek bij de Bijbel voor jongeren en ouderen, geschreven door hervormd-gereformeerde predikanten (In dit dagboek wordt de lijn van het kerkelijk jaar gevolgd. Zowel uit het OT als uit het NT is er stof tot nadenken. Steeds weer blijkt Christus, het Licht der wereld, het middelpunt van de Schrift te zijn.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2002, 2e druk in 2004 en 3e druk in 2007)
Voor jou persoonlijk - Bijbels dagboek voor jongeren, geschreven door diverse predikanten en anderen uit de Hersteld Hervormde Kerk (Het doel van dit dagboek is: iedere dag met Gods Woord stil zijn. Om biddend in Zijn wegen te wandelen. Een Woord voor jou persoonlijk! ) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten in samenwerking met de HHJO (in 2006 en 2e druk in 2007)
Een vaste koers - Bijbels dagboek voor 18+, geschreven door predikanten en anderen uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk (Dit dagboek bij de Bijbel is thematisch van opzet. Iedere maand komt er een ander thema aan de orde. De onderwerpen zijn vooral toegespitst op jonge mensen vanaf ongeveer 18 jaar.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2007 en 2e druk in 2009)
Leven voor Hem - Bijbels dagboek voor 12+ - in de serie Aan Zijn hand, geschreven door ds. J. Joppe en ds. P. Vernooij (red.) en medewerkers van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op G.G. (Dit dagboek wil je helpen nadenken over wat de Bijbel zegt over ons leven van elke dag. Wat het is om te leven aan Zijn hand.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2008)
Zingen van Hem - Bijbels dagboek voor 8+ - in de serie Aan Zijn hand, geschreven door ds. J. Joppe en ds. P. Vernooij (red.) en medewerkers van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op G.G. (Dit dagboek gaat over het leven van David en de psalmen die hij gezongen heeft. Ook gaat het over Davids grote Zoon, de Heere Jezus.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2009)
Het Licht schijnt in de duisternis - dagboek bij de Bijbel, geschreven door predikanten uit de Hersteld Hervormde Kerk (In dit dagboek wordt iedere maand een thema uit een van de Evangeliën behandeld. Daarin staan de Persoon en het werk van Christus centraal. Hij is het Licht Dat schijnt in de duisternis van deze wereld.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2009)
Raak! - Bijbels dagboek voor jongeren van -16, geschreven door predikanten uit de Hersteld Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken en medewerkers van HHJO en LCJ (In korte stukjes tekst geeft dit tienerdagboek iedere dag uitleg bij de Bijbel. Prikkelende voorbeelden en vragen zetten jongeren aan het denken. Het doel is om jongeren in het hart te raken.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2010)
Geloven in Hem - Bijbels dagboek voor 10+ - in de serie Aan Zijn hand, geschreven door ds. J. Joppe en ds. P. Vernooij (red.) en medewerkers van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op G.G. (In dit dagboek gaat het over gelovigen uit het OT: de profeten, en over gelovigen uit het NT: de discipelen.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2010)
Wandelen met Hem - Bijbels dagboek voor 6+ - in de serie Aan Zijn hand, geschreven door ds. J. Joppe en ds. P. Vernooij (red.) en medewerkers van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op G.G. (In dit dagboek gaat het over mensen die met God wandelen. Het zijn voorbeelden voor ons.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2011)
Banier Dagboekkalender 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gezindte (Korte dagboekstukjes. Iedere predikant heeft 7 stukjes geschreven.) Uitgegeven door: De Banier, Apeldoorn
Rotsvast! - Bijbels dagboek over de Bergrede - voor jongeren van 16+, geschreven door predikanten uit de Hersteld Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken en medewerkers van HHJO en LCJ (Echt houvast vinden in het Woord van God. Daarmee wil het dagboek Rotsvast! jou helpen. Er komt veel op je af in je leven. Stormen kunnen woeden. Vragen komen in je op. De Heere wil tot jou spreken en je houvast geven.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2012)
Kom, ga met ons - 52 meditaties ter voorbereiding op de zondag, geschreven door diverse predikanten uit de Hersteld Hervormde Kerk (De praktijk van het leven leert ons dat wij door allerlei activiteiten zó druk zijn, dat we nauwelijks toekomen aan de voorbereiding op de dag des Heeren. De meditaties bieden u een handreiking om vanuit het Woord Gods onderwijs te ontvangen.) Uitgegeven door: De Banier, Apeldoorn ( in 2013)
Zing! - Bijbels dagboek over de berijmde psalmen - voor kinderen van 8+, geschreven door diverse leerkrachten en predikanten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Hersteld Hervormde Kerk (In dit dagboek krijg je elke dag uitleg bij een psalm. Alle 150 Psalmen komen langs. Hierdoor leer je begrijpen wat de Heere je wil leren, tijdens het zingen. Door de uitleg van moeilijke woorden in de tekst snap je beter wat er staat.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2013)
Paradijsbloem - Bijbels dagboek voor gehuwden, geschreven door predikanten en anderen uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk (eindredactie: ds. J. Joppe en dhr. J.H. Mauritz) (Dit dagboek bij de Bijbel wil echtparen helpen om hun huwelijk te onderhouden, om als man en vrouw te leven zoals God dat vraagt. Op diverse facetten van het huwelijksleven wordt ingegaan. Telkens wordt er geluisterd naar wat Gods Woord erover zegt.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten (in 2013, 2e druk in 2016)
Uw God is mijn God - Bijbels dagboek over bekende bijbelse personen - voor 6+, geschreven door diverse predikanten, jeugdwerkers en onderwijsmensen uit de Hersteld Hervormde Kerk (In dit dagboekje worden bekende bijbelse personen voor het voetlicht gehaald, zoals Adam, Abraham, David, Jezus’ discipelen en Paulus. Het doel is dat kinderen deze personen (beter) leren kennen en elke dag zien hoe de Heere werkte hun leven.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten in samenwerking met de HHJO (in 2014)
Onderwijs voor het onderwijs – Bijbelse lessen voor docenten, geschreven door ds. G.J. van Aalst e.a. predikanten die zelf in het onderwijs werken of erin gewekt hebben, onder redactie van W.J. de Potter en mevr. J. Kranendonk-Gijssen (Om te onderwijzen is het nodig om ook zelf onderwezen te worden. De beste Bron daarvoor is de Bijbel. Deze bevat een schat aan richtinggevende, ondersteunende en ook bemoedigende teksten voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. ) Uitgegeven door: De Banier, Apeldoorn (in 2015, 2e druk in 2016)
Levend Woord – Bijbels dagboek voor jongeren (met autisme), geschreven door scribenten uit de Gereformeerde Gemeenten, Hersteld Hervormde Kerk, Oud Gereformeerde Gemeenten en Gereformeerde Gemeenten in Nederland, onder redactie van Inge van Hell-van Dijke (In dit dagboek worden aan de hand van Bijbelgedeelten moeilijke begrippen, gelijkenissen en beeldspraak uit de Bijbel duidelijk uitgelegd. Het dagboek is overzichtelijk opgebouwd. Daardoor is dit dagboek (ook) geschikt voor jongeren met autisme.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten met en op initiatief van Helpende Handen (in 2015)
Wolk van getuigen – Bijbels dagboek voor 21+, geschreven door auteurs uit de Hersteld Hervormde Kerk. (In dit dagboek spreken de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. Met hun woorden en daden laten ze ons een voorbeeld na. Let elke dag biddend op deze wolk van getuigen. Aan het eind van ieder dagboekstukje staat een vraag, stelling of opdracht.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten in samenwerking met de HHJO (in 2015)
Elke dag Bijbellezen, geschreven door de predikanten Voetius, Joppe, Labee, Egas en dhr. Scholten met Bijbelrooster van McCheyne (De Bijbel is het Woord van God. Daarin wordt de weg tot zaligheid gewezen. Er staan ook praktische lessen in voor het leven van alle dag. Daarom is het van groot belang dagelijks in de Bijbel te lezen. Deze bundel geeft daarvoor concrete aanwijzingen.) Uitgegeven door: Erdee Media Groep, Apeldoorn (in 2015)
De Heilige Doop - Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop, geschreven door ds. G.R. Procee met voorwoord van ds. J. Joppe (Dit boek zet de rijkdom van het sacrament van de Heilige Doop uiteen en geeft een Bijbelse fundering van de kinderdoop. Andere belangrijke thema’s die aan de orde komen zijn: de verhouding doop en belofte, de relatie doop en jonggestorven kinderen.) Uitgegeven door: De Banier, Apeldoorn (in 2016)
Beloofd! - Bijbels dagboek over de geslachtslijn van de Heere Jezus voor 12+,geschreven door auteurs uit de Hersteld Hervormde Kerk (In dit dagboek gaat het over het voorgeslacht van de Heere Jezus. De auteurs schreven in de hoop dat er bij jou verwondering over de Heere Jezus mag komen of zal toenemen, en je niet meer zonder Hem kunt leven.) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten in samenwerking met de HHJO (in 2016)
De tijdgeest gewogen, Ds. J. Joppe (red.) (Bundel ter gelegenheid van het afscheid van ds. L.H. Oosten als voorzitter van de Stichting Reformatorische Publicatie (SRP) uitgereikt op 9 juni 2017. Aan deze bundel hebben verschillende bekenden van ds. Oosten een bijdrage geleverd.) Uitgegeven door: De Banier, Apeldoorn (in 2017)
Onder de aandacht - Pastoraat aan mensen met een beperking, geschreven door auteurs uit verschillende kerken (In dit boek wordt ingegaan op de actuele stand van zaken rond mensen met een beperking, de aanwijzingen die de Schrift geeft, de opdracht van de kerkelijke gemeente en de concrete omgang met mensen met diverse beperkingen.) Uitgegeven door: De Banier, Apeldoorn (in 2018)
Vooral dienen - Gedachten over christelijk leiderschap, geschreven door diverse auteurs (Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Bart Visser als directeur van de Erdee Media Groep (EMG) uitgereikt op 1 november 2018. Aan deze bundel hebben verschillende bekenden van Bart een bijdrage geleverd.) Uitgegeven door: De Banier, Apeldoorn (in 2018)
Indien Wijsheid ontbreekt, geschreven door diverse auteurs (redactie ds. A.A. Egas) (Het is een dagboek voor alle leeftijden waarin iedere week een Bijbels kernwoord wordt behandeld door predikanten uit de breedte van de gereformeerde gezindte. ) Uitgegeven door: Om Sions Wil (in 2019)
Profetisch Woord – Bijbels dagboek voor jongeren (met autisme), geschreven door scribenten uit de Gereformeerde Gemeenten, Hersteld Hervormde Kerk, Oud Gereformeerde Gemeenten en Gereformeerde Gemeenten in Nederland, onder redactie van Inge van Hell-van Dijke (In dit dagboek worden gedeelten uitgelegd uit de Bijbelboeken van de profeten. Moeilijke woorden en beeldspraak uit de Bijbel worden duidelijk uitgelegd. Het dagboek is overzichtelijk opgebouwd; ieder dagboekstukje heeft dezelfde structuur. ) Uitgegeven door: Den Hertog, Houten met en op initiatief van Helpende Handen (in 2020)