Zevende dag van onze reis, zondag 14 mei 2017

Datum: 2017-05-14
Schrijver: Herman Duifhuizen en dominee L. Treur

Zondagmorgen
De dienst die om 10 uur begint en geleid wordt door ds J. Joppe met als kerkenraad ds L. Treur, ouderling A. Mourits en als diaken H.J. Duifhuizen.
Eerst gezongen uit psalm 62 vers 1 en 5, daarna de wet des Heeren gelezen en gezongen uit psalm 119 vers 3. De schriftlezing was uit de reispsalm 121 en toen volgde het gebed.
Na het zingen van psalm 121 vers 1,2 en 3 werd er gecollecteerd voor het Shaare Zedek ziekenhuis.  Ds. Joppe heeft de tekst genomen uit de eerste 4 verzen van psalm 121. Als eerste punt de vraag uit de diepte, als tweede belijdenis uit het hart, als derde punt de belofte uit de hemel.
Deze psalm  wordt veel gelezen en is tot troost op bijzondere momenten. Psalm 121 behoort tot de liederen Hamaäloth (ps. 120 - 134). Het beeld is van een pelgrim die op weg is naar Jeruzalem en de ogen opheft naar de bergen van en rondom Jeruzalem. Het verlangen naar de tempelberg waar de offers gebracht werden. 
Er kan echter ook gelezen worden :"vanwaar komt mijn hulp?" Mijn hulp kan niet komen van natuurlijke bergen. Dan mag de dichter het getuigen en uitroepen "mijn hulp is van de HEERE". Tegenover de bergen van moeite, verdriet, zorgen, eenzaamheid, gebrokenheid, zonden en schuld mag dit de belijdenis van mond en hart zijn. Vergelijk met Psalm 130 de roep uit de diepte en zekerheid van vergeving en verlossing alleen om Jezus' wil.
Let op de naam HEERE, de Verbondsgod, de Ik Zal Zijn die Ik zijn zal. Al mogen bergen wankelen, Zijn trouw wankelt nooit en zal niet verlaten wat Zijn Hand begon. God belooft geen vlakke weg, maar met psalm 23 bewaring zelfs in het dal der schaduw des doods. De zekerheid hiervan ligt in het volkomen offer van Christus, Die wel verlaten werd, opdat wij niemmermeer verlaten zouden worden.
De HEERE als bewaarder Israels Die nooit sluimert of slaapt. Zoals Elia op de Karmel mocht ervaren. De bewaring (wat in dit gedeelte 6 keer voorkomt) noodzaakt de band van het geloof. De dubbele ontkenning geeft de zekerheid van de bewaring aan.
De Heere als behoeder, niet zoals Kain, maar volkomen tot in de eeuwigheid. Ware pelgrims komen thuis in het nieuwe Jeruzalem.Waarschuwing als wij God niet kennen als onze Bewaarder ook niet thuis kunnen komen.
De Heere zegt: "wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen". Mijn hulp is van de HEERE. 
Amen.
Na het zingen van psalm 84 vers 3 werd de dienst beëindigd met gebed. Als laatste Psalm hebben we Psalm 121 vers 4 gezongen.
Shalom

Zondagmiddag
Na de lunch was er op de middag een 'rust'periode (de eerste en vermoedelijk ook de enige op deze reis op de dag). Om 4 uur kwamen we voor de tweede keer bijeen, dit keer in de Schotse kerk hier te Jeruzalem. Ds. Joppe leide ook deze dienst en preekte vanuit Lukas 19 :41 en 42a. Het thema was: Jezus weent over Jeruzalem. Er waren 3 gedachten: 1. De oorzaak van Zijn tranen; 2. De liefde van Zijn tranen en 3. De nodiging van ZIjn tranen. Het is bijzonder als een volwassen man huilt. Nog bijzonderder wordt het als we beseffen dat het hier de Heere Jezus is. Het aller bijzonderste is als we beseffen dat HIj niet huilt vanwege datgene wat Hem wacht: bespotting, geseling, kruisiging. Nee, Hij huilt over de inwoners en gasten te Jeruzalem. Hoe menigmaal heeft Hij hen niet geroepen, en zij hebben niet gewild. Hoe is dat bij ons? Toch zijn Zijn tranen ook tranen van liefde. Liefde tot een volk verloren in schuld. Zien wij in deze tranen Zijn liefde tot zondaren? Laat het dan toch zijn: Verhard u niet, maar laat u leiden. Daarin zit ook de nodiging van Zijn tranen. Opdat wij op deze dag datgene zoeken wat tot onze vrede dient. Beleid dan toch uw schuld voor Hem! Nog wil Hij vrede schenken. Zoek deze Borg en leef! Na de dienst hebben we bij de orgel in de Schotse kerk nog gezongen. `s Avonds na het diner hebben we onder leiding van ds. Treur nog een aantal psalmen en geestelijke liederen gezongen.